Χορός Τελευταίας Κυριακής 1994

Κυρ, 13/03/1994
ΜΑΜ ΜΩΣ

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΧΟΡΟΥ

Λόγω των σφοδρών κατά του Κομιτάτου ανέμων που πνέουν τας τελευταίας ημέρας εις την περιοχήν μας, απηγορεύθη η επιβίβασις των προσκεκλημένων μας εις πλοίον την 13ην Μαρτίου 1994, τελευταίαν Κυριακήν του Καρναβάλου.

Κατόπιν τούτου, το Καρναβαλικό Κομιτάτο, μη συμμεριζόμενον την αναγκαιότητα λήψεως μέτρωνπροφυλάξεως τοιαύτης εκτάσεως, σεβόμενον όμως τας αποφάσεις των αρμοδίων αρχών και τας μικράς αντιρρήσεις ολίγων ποληπτικών, λόγω της ατυχούς ημερομηνίας, απεφάσισε την τέλεσιν της χοροεσπερίδας του εις χώρον, παράλιον μεν, ασφαλή δε, επονομαζόμενον “ΜΑΜ ΜΩΣ”, υπό τους ήχους ανεγνωρισμένου δισκοϊππέως.

Απαιτείται ενδυμασίς άκρως καρναβαλική, ικανή να ανταπεξέλθη εις τας αντιξόους συνθήκας. Απεφασίσθη η ελευθέρα κατανάλωσις φαγητού και ποτού, χωρίς τον κίνδυνον στομαχικού ιλίγγου, ένεκα πιθανής θαλασσοταραχής. Ώρα προσελεύσεως ορίζεται η 11η νυκτερινή ανεξαρτήτως του ωραρίου δρομολογίων των πλοίων.

Η διοίκησις και τα μέλη του Καρναβαλικού Κομιτάτου σας ευχαριστούν δια την κατανόησιν, σας εύχονται καλήν διασκέδασιν και ελπίζουν να σας έχουν μαζί των εις επομένην επιβίβασιν, όταν επικρατήσουν καταλληλότερας Καρναβαλικάς συνθήκας.”