Καταστατικό

Του Σωματείου με την επωνυμία «Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας»

Άρθρο 1: ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας».

 2. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη των Πατρών και ολόκληρη η Ελληνική Επικράτεια

 

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΙ

 1. Η διατήρηση και ανάπτυξη του Πατρινού Καρναβαλιού καθώς και η προστασία του και προβολή του τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και εκτός αυτού.

β. Η ενίσχυση, η στήριξη και ο καθορισμός της μορφής όλων των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού (ΠΚ) καθώς και η ενίσχυση και προώθηση της ιδιωτικής πρωτο­βουλίας και ο συντονισμός της με στόχο την πιο σωστή διοργάνωση του ΠΚ.

γ. Η παρότρυνση των μελών για ενεργή δημιουργία στο ΠΚ και αυτοέκφραση.

δ. Η διασφάλιση, αξιοποίηση και ανάπτυξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Η δημιουργική αφομοίωση των νέων μας με το ΠΚ.

ε. Η συνεργασία με άλλους συλλόγους, οργανισμούς, ενώσεις, συνδέσμους ή οργα­νώσεις και γενικά κάθε Ελληνικό ή Διεθνή φορέα που ασχολείται με οποιοδήποτε τρόπο με το Καρναβάλι.

στ. Η αναζήτηση, μελέτη και αναζωπύρωση παλαιών εθίμων Καρναβαλικών, με σκο­πό τη διατήρηση και διάδοσή τους.

ζ. Η δημιουργία Καρναβαλικού αρχείου, δηλαδή η συλλογή, η αγορά αντικειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, ενδυμασιών κλπ. σχετικών με το ΠΚ.

η. Η συμβολή σε όλες τις καρναβαλικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις.

 

Άρθρο 3: ΜΕΣΑ

Α. Η προώθηση και εκπλήρωση των σκοπών του ομίλου γίνεται με όλα τα νόμιμα και θεμιτά μέσα και με:

α. Τη διοργάνωση, συμμετοχή, συντονισμό οιονδήποτε καρναβαλικών εκδηλώ­σεων γενικά με κάθε δραστηριότητα που κρίνεται αναγκαία, ενθαρρύνοντας την ενεργή και μαζική συμμετοχή των μελών στον προγραμματισμό και στην υλοποίησή τους, παρέχοντας κάθε δυνατό μέσο.

β. Την συνεργασία με άλλους συλλόγους, σωματεία καθώς και την τοπική αυτο­διοίκηση ή άλλο φορέα υπεύθυνο για την διοργάνωση του ΠΚ.

Β. Επίσης οι σκοποί του ομίλου επιτυγχάνονται με τα εξής:

α. Με την έκδοση διαφόρων εντύπων που θα προβάλλουν το Καρναβάλι και θα προσφέρουν πόρους στον όμιλο.

β. Με την αυστηρή απαγόρευση κάθε παρέκκλισης από τους πιο πάνω σκο­πούς.

 

Άρθρο 4:

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ομίλου, το ΔΣ δύναται ν ααποφασίζει την λειτουργία τμημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες του ομίλου.

 

Άρθρο 5: ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά και Φίλους ή δόκιμα.

Τακτικά Μέλη

α. Για μία διετία, τακτικά μέλη θεωρούνται μόνο τα ιδρυτικά μέλη. Μετά την πάροδο της διετίας, μετά από απόφαση της ΓΣ, σαν τακτικό μέλος, μπορεί να εγγραφεί κάθε φίλος ή δόκιμο μέλος του Σωματείου το οποίο τουλάχιστον για ένα (1) έτος προσέφερε ενεργά και αποδεδειγμένα τις υπηρεσίες του στο Σω­ματείο και προταθεί τουλάχιστον από το ήμισυ συν ένα των ιδρυτικών μελών.

β. Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος του Ομίλου, Τακτικό, Φίλος ή Δόκιμο, οφεί­λει να δηλώσει ότι με την συμμετοχή του στον Όμιλο ή στις εκδηλώσεις του ΠΚ, δεν αποσκοπεί σε παράνομα οικονομικά οφέλη είτε σαν άτομο είτε σαν μέλος πληρώματος του Κρυμμένου Θησαυρού (ΚΘ).

γ. Τα τακτικά μέλη εγγράφονται από το ΔΣ ύστερα από αίτησή τους και αφού τη­ρηθούν οι διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Τα μέλη του Ομίλου θεωρούνται τακτικά από την εγγραφή τους.

δ. Αν το ΔΣ απορρίψει την αίτηση εγγραφής, τότε ο αιτών, δύναται να προσφύ­γει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη ΓΣ που αποφασίζει οριστικά.

ε. Τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις Ταμειακές τους υποχρεώσεις, έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις ΓΣ, να εκλέγουν την Διοίκηση και τα άλλα όργανα του Ομίλου και να εκλέγονται σε αυτά. Δεν μπορούν να μετέχουν στην Διοίκηση τα τακτικά μέλη που έχουν Νομικό κώλυμμα.

στ. Τα τακτικά μέλη, μπορούν μετά από γραπτή δήλωσή τους που απευθύνουν στο ΔΣ του Ομίλου να αποχωρούν αφού προηγουμένως καταβάλλουν τυχόν καθυστερούμενες συνδρομές τους. Στην περιουσία του Ομίλου δεν έχουν δι­καίωμα τα μέλη.

ζ. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστα­τι­κού αυτού και με τις αποφάσεις του ΔΣ και της ΓΣ. Να εκπληρώνουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και να συμμορφώνονται με το σύστημα είσπραξης που αποφασίζει το ΔΣ.

η. Ύστερα από πρόταση του ΔΣ διαγράφονται τα μέλη που καθυστερούν τις οι­κονομικές τους υποχρεώσεις πέραν του εξαμήνου και δεν πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού ή τις αποφάσεις του ΔΣ και της ΓΣ καθώς και εκεί­να που η διαγωγή τους είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια, το ήθος, τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Ομίλου, όπως και εκείνα που εμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την εκτέλεση των αποφάσεων οργάνων της Διοίκησης του Συλλόγου. Τα μέλη που διαγράφτηκαν για οικονομικούς λόγους, μπορούν να ξαναγραφτούν αφού πρώτα εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώ­σεις. Τα διαγραφέντα μέλη μπορούν να προσφύγουν στην ΓΣ με γραπτή αίτη­σή τους.

Φίλοι – Δόκιμα Μέλη

Σαν δόκιμα μέλη, εγγράφονται μετά από απόφαση του ΔΣ με αίτησή τους, πρόσωπα που επιθυμούν να συμβάλλουν στην επιτυχία των σκοπών του Ομίλου, μετά από πρόταση 5 τακτικών μελών. Τα μέλη αυτά, καταβάλλουν εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, δεν μπορούν να συμμετέχουν στη Διοίκηση του Σωματείου, δεν έχουν δι­καίωμα ψήφου στις ΓΣ, μετέχουν όμως στις εκδηλώσεις του Ομίλου και μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη όταν συμπληρώσουν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το Νόμο και το Καταστατικό μετά από απόφαση του ΔΣ.

Οι φίλοι-δόκιμα μέλη που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας των, υποχρεούνται πέραν της εφάπαξ εισφοράς, στην καταβολή της μηνιαίας εισφοράς, όπως ορίζεται κατωτέρω.

Μετά από απόφαση του ΔΣ μπορούν να καθιερωθούν και άλλες διακρίσεις ή αναγνωρίσεις (επίτιμα μέλη, βραβεία, έπαινοι, μετάλια κλπ.) για μέλη ή μη που συμ­βάλλουν καθ’οιονδήποτε τρόπο στους σκοπούς του Σωματείου.

Είναι ευνόητο ότι τακτικά μέλη του Ομίλου, εγγράφονται τα πιο πάνω άτομα ανεξαρτήτου φύλου, εφόσον, έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας των.

 

Άρθρο 6: ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Ομίλου είναι:

α. Οι μηνιαίες συνδρομές

β. Οι εισπράξεις από εκδηλώσεις του Ομίλου

γ. Οποιαδήποτε εισφορά, επιχορήγηση, κληροδότημα ή κληρονομιά, αρκεί να μην γίνεται με όρους αντίθετους με τους σκοπούς του Ομίλου ή παρεμποδίζουν την πραγματοποίησή τους

δ. Κάθε έσοδο το οποίο προέρχεται από νόμιμη πηγή, εφόσον εγκρίνεται από το ΔΣ

ε. Έκτακτες εισφορές καθορίζονται από την ΓΣ όταν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι, μετά από πρόταση του ΔΣ.

 

Άρθρο 7: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέ­γεται με μυστική ψηφοφορία από την ΓΣ. Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι διετής. Μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία εκλογής του ΔΣ με φροντίδα του συμβούλου που πλειοψήφισε, στο νέο ΔΣ συνέρχεται σε συνεδρίαση για την εκλογή με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του: Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία ή Διαχειριστή χρηματικού υλικού.

Σε χρονικό διάστημα 10 ημερών από τη συγκρότησή τους σε σώμα, πραγμα­τοποιείται κοινή συνεδρίαση του νέου ΔΣ με το απερχόμενο ΔΣ για την παράδοση και παραλαβή με πρωτόκολλο των περιουσιακών στοιχείων, βιβλίων κλπ. του Ομίλου.

Εάν μέλος του ΔΣ παραιτηθεί ή για οποιοδήποτε λόγο απομακρυνθεί από αυ­τό, τότε, τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος των επιλαχόντων. Εάν και μετά την εξάντληση του καταλόγου των επιλαχόντων το ΔΣ μειωθεί σε λιγότερο από 5 μέλη, θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει παραιτηθεί και αναλαμβάνει προσωρινά η Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία υποχρεούται να συγκαλέσει σε 40 ημέρες έκτακτη ΓΣ με μόνο θέμα την εκλογή ΔΣ. Εάν τούτο συμβεί δύο (2) μήνες προ της Καρναβαλικής περιό­δου, η προθεσμία αυτή των 40 ημερών, συντέμνεται σε δέκα (10) ημέρες.

Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές το μήνα, και σε τακτική ημερομηνία που θα αποφασίσει το ΔΣ. Επίσης συνεδριάζει έκτακτα, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα ή ύστερα από αίτηση τριών (3) μελών του ΔΣ. Στις έκτακτες συνεδριάσεις, θα γνωστοποιούνται τα θέματα που πρόκειται να συ­ζητηθούν.

Το ΔΣ συνεδριάζει εφ’όσον είναι παρόντα 5 μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψη­φία των παρόντων μελών.

Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε 4 συνεχείς συνεδριάσεις θεω­ρείται αυτοδικαίως παραιτημένο.

Τα μέλη του ΔΣ είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υπο­χρεώ­σεών τους που απορρέουν από το Καταστατικό και τις αποφάσεις των ΓΣ.

Το πρακτικό κάθε συνεδρίασης διαβάζεται από το Γ Γραμματεά στην επόμενη συνεδρίαση και υπογράφεται από τα μέλη που είχαν μετάσχει σ’αυτή.

Το ΔΣ έχει εισηγητικές και εκτελεστικές μόνο αρμοδιότητες. Φροντίζει για την καλή και ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου, του Καταστατικού και των απο­φάσεων των ΓΣ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Ομίλου μέχρι ποσού δραχμών και αποφασίζει για δαπάνες μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού, όπως και για κάθε θέμα που προβλέπεται σ’αυτό το Καταστατικό και σύμφωνα με αυτό.

Για την καλύτερη πραγματοποίηση των επιδιώξεων του Ομίλου, το ΔΣ μπορεί κατά περίπτωση να συγκροτεί Επιτροπές, από τα μέλη του και από τα τακτικά και δόκιμα μέλη του Συλλόγου, που θα είναι χωρίς αποζημίωση και θα ενεργούν σύμφω­να με τις αποφάσεις της ΓΣ και του ΔΣ.

Το ΔΣ μετά από σύμφωνο απόφαση της ΓΣ μπορεί να προσλαμβάνει το απα­ραίτητο για την καλή λειτουργία του Ομίλου προσωπικό χωρίς αποζημίωση ή και με αποζημίωση που θα καθορίζεται από τη ΓΣ.

 

Άρθρο 8: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες αυτού τις σχέσεις, με την υποχρέωση να γνωστοποιεί στο ΔΣ τις ενέργειές του.

β. Εκπροσωπεί το Σωματείο σε δικαστικές υποθέσεις.

γ. Συγκαλεί μαζί με τον Γ Γραμματέα τα μέλη του ΔΣ σε συνεδριάσεις και υπογρά­φει τα πρακτικά αυτών μαζί με τα λοιπά μέλη του ΔΣ

δ. Μετέχει σε οποιαδήποτε επιτροπή του Σωματείου, οσάκις κρίνει τούτο απαραί­τητο, πλην της Εξελεγκτικής.

ε. Επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμείου και υπογράφει με τον Γ Γραμματέα τις εντο­λές για κάθε δαπάνη, μετά από απόφαση του ΔΣ.

στ. Υπογράφει κάθε έγγραφο του Σωματείου.

ζ. Όταν απουσιάζει αναπληρώνεται σε όλες τις αρμοδιότητές του από τον Αντι­πρόεδρο. Εάν συμβεί να απουσιάζει και ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνεται από το Γ Γραματέα.

η. Εάν στη συνεδρίαση του ΔΣ δεν παρίσταται για όποιο λόγο ο Πρόεδρος, ούτε ο Αντιπρόεδρος, τότε προεδρεύει ο πρεσβύτερος.

θ. Εάν ο Πρόεδρος είναι παρόν σε συνεδρίαση Επιτροπής, προεδρεύει ο ίδιος.

ι. Φροντίζει για τη σωστή εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ και των ΓΣ.

ια. Αριθμεί και μονογράφει όλα τα βιβλία του Ομίλου, τα εντάλματα πληρωμής και τις επιταγές προς τις Τράπεζες ή το Ταμιευτήριο για ανάληψη χρημάτων ή άλ­λων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Συλλόγου.

 

Άρθρο 9: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και συνεργάζεται μαζί του για την σωστή εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ ή της ΓΣ.

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αυτός έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

α. Ασκεί τη διεύθυνση και την εποπτεία στα γραφεία του Ομίλου και στο προσω­πι­κό τους, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που χαράσσει το ΔΣ.

β. Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρω­μής.

γ. Συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά του ΔΣ και των ΓΣ.

δ. Τηρεί τα βιβλία του Ομίλου και το μητρώο των μελών, πλην των οικονομικών βι­βλίων που τηρεί ο Διαχειριστής ή Ταμίας.

ε. Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την Ημερησία Διάταξη της συζήτησης.

στ. Θεωρεί μαζί με τον Πρόεδρο, στο τέλος κάθε μήνα το ημερολόγιο Ταμείου του Συλλόγου.

ζ. Ο Γ Γραμματέας όταν είναι απών ή κωλύεται ή παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπλη­ρώνεται από άλλο μέλος του ΔΣ που θα ορίσει αυτό με πράξη του.

 

Άρθρο 10: ΤΑΜΙΑΣ ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

α. Εισπράττει με τριπλότυπες αποδείξεις τις συνδρομές των μελών καθώς και όλα γενικά τα έσοδα του Ομίλου. Οι αποδείξεις φέρουν την σφραγίδα του Ομίλου και τις υπογραφές του πληρώσαντα και του εισπράξαντα.

β. Ενεργεί κάθε πληρωμή με βάση σχετικό ένταλμα πληρωμής, που εκδίδεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γ Γραμματέα και σφραγίζεται με τη σφρα­γίδα του Ομίλου. Για να εκδοθεί ένταλμα πληρωμής πρέπει η σχετική δαπάνη να έχει ήδη εγκριθεί από το ΔΣ.

γ. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και φέρει ατομική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή υλικού για την πληρωμή χωρίς σχετικό ένταλμα.

δ. Καταθέτει σε Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, μετά από απόδειξη του Προέδρου όλες τις εισπράξεις του σωματείου. Δικαιούται όμως να κρατεί στο γραφείο του μέχρι 30.000 δρχ για τρέχουσες ή επείγουσες ανάγκες του Ομίλου.

ε. Τηρεί Ημερολόγιο Ταμείου ή Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων όπου καταχωρεί με από­λυτη χρονολογική σειρά κάθε έσοδο και έξοδο του Ομίλου.

στ. Ενεργεί αναλήψεις από το λογαριασμό καταθέσεων, μόνο κατόπιν εξουσιοδότη­σης του Προέδρου και του Γ Γραμματέα.

ζ. Τηρεί βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου.

η. Φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά εσόδων και εξόδων κυρίως τις αποδείξεις είσπραξης και τα στελέχη τους.

θ. Στην αρχή κάθε μήνα ενημερώνει το ΔΣ για τα έσοδα-έξοδα του προηγουμένου μήνα με συνοπτική κατάσταση.

ι. Κλείνει και υπογράφει στο τέλος κάθε μήνα το Ημερολόγιο Ταμείου και μεταφέ­ρει το υπόλοιπο εσόδων-εξόδων στον επόμενο μήνα, θεωρείται δε, από τον Πρόεδρο και τον Γ Γραμματέα.

ια. Υποβάλλει στο τέλος κάθε χρόνου στο ΔΣ τον απολογισμό των διαχειρίσεων και με βάση αυτόν, το ΔΣ συντάσσει τον Ισολογισμό.

ιβ. Η διαχείριση χρηματικού υλικού του Ομίλου εποπτεύεται και ελέγχεται από την Τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, που δικαιούται να εξετάζει το περιεχόμενο του Ημερολογίου Ταμείου και τις τριπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων. Μετά από κάθε έλεγχο του Διαχειριστικού συντάσσεται έκθεση, που υποβάλλεται στη ΓΣ. Η Επιτροπή αυτή ελέγχει και θεωρεί όλα τα άλλα οικονομικά βιβλία του Σωμα­τείου.

ιγ. Ο Ταμίας μπορεί να τηρεί και άλλα βοηθητικά βιβλία, εφ’ όσον το θεωρεί απα­ραίτητο. Έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε πρόσωπα της εμπιστοσύνης του τις διάφορες εισπράξεις. Συμμετέχει σε όλες τις Επιτροπές για την οργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων.

ιδ. Ο Ταμίας εάν παραιτηθεί ή εκλείψει αναπληρώνεται από μέλος του ΔΣ που θα ορίσει αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνεται από μέλος του ΔΣ που υποδεικνύει αυτό.

ιε. Αντικαθίσταται αμέσως με απόφαση του ΔΣ, εάν διαπιστωθεί ότι δεν εκτελεί τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά του. Εάν οι πράξεις ή παραλείψεις του δεν είναι σοβαρές αντικαθίσταται εντός οκτώ (8) ημερών.

 

Άρθρο 11: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αυτή εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την Τακτική Γενική Συνέλευση και την εκλογή του ΔΣ. Είναι τριμελής με δύο αναπληρωματικά μέλη. Συνέρχεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή της με τη φροντίδα του μέλους που πλειοψήφησε ή σε περίπτωση ισοψηφίας, με τη φροντίδα του πρεσβύτερου, για την εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα αυτής. Συνεδριάζει κάθε εξάμηνο και έκτακτα όποτε κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή ένα των μελών της ή τρία μέλη του ΔΣ.

Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ) είναι η άσκηση διαχειριστικού ελέγχου και η υποβολή σχετικής έκθεσης στη ΓΣ με τη λήξη του έτους. Δικαιούται όμως να ενερ­γεί έλεγχο και κατά τη διάρκεια του έτους, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο. Το ΔΣ είναι υπο­χρεωμένο να θέτει στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα βιβλία διαχείρισης και πρακτι­κών, καθώς και κάθε έγγραφο και στοιχείο, που θα ζητηθεί από αυτή. Κάθε άρνηση του ΔΣ ή ειδικού οργάνου αυτού να δώσει τα σχετικά στοιχεία που ζητά η Επιτροπή θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα με σχετικές συνέπειες.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και συντάσσει λεπτο­μερείς εκθέσεις, τις υπογράφει και τις υποβάλλει στη ΓΣ. Επίσης τηρεί και Πρωτόκολ­λο Αλληλογραφίας.

Παρακολουθεί την καλή και πιστή εφαρμογή του καταστατικού των αποφά­σεων του ΔΣ και των ΓΣ.

Ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία μέλη της και οι αποφά­σεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εξελεγκτική Επι­τροπή, υπογράφει την αλληλογραφία και διαβάζει τις εκθέσεις στη ΓΣ. Μέλος της Επι­τροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αυτής, θεωρείται αυτοδίκαια παραιτημένο.

Αναλαμβάνει τη διοίκηση του Ομίλου σε περίπτωση που το ΔΣ παραιτηθεί ή παυθεί με την υποχρέωση, να συγκαλέσει έκτακτη ΓΣ εντός σαράντα (4) ή δέκα (10) ημερών κατά τα ανωτέρω, με μόνο θέμα τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών. Η χρονική διάρκεια της θη­τείας της ακολουθεί αυτή του ΔΣ. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εφορευτική Επιτροπή.

 

Άρθρο 12: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η ΓΣ αποτελείται από τα ταμειακά εντάξει μέλη και είναι το ανώτατο όργανο του Ομίλου, λαμβάνει τις κατευθυντήριες αποφάσεις για την πραγμάτωση των στό­χων του ομίλου και αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις.

 2. Ειδικότερα είναι αρμόδια να αποφασίζει:

α. Για την εκλογή κάθε δύο (2) χρόνια του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

β. Για την έγκριση ή την απόρριψη του ισολογισμού και των πράξεων του ΔΣ και της ΕΕ.

γ. Για την απαλλαγή των μελών του ΔΣ και της ΕΕ από κάθε ευθύνη.

δ. Για θέματα που ορίζει το Καταστατικό και οι Νόμοι.

ε. Για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του Κατασταστικού.

στ. Για τη διάλυση του Σωματείου.

ζ. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα, που το ΔΣ παραπέμπει στη ΓΣ προς έγκριση.

 1. Η Τακτική ΓΣ συγκαλείται δύο (2) φορές το μήνα.

 2. Έκτακτη ΓΣ γίνεται κάθε φορά, που θα το αποφασίσει το ΔΣ, αν το ζητήσουν το 1/5 των μελών, που είναι ταμειακά εντάξει, με έγγραφη αίτησή τους στο ΔΣ, όπου αναφέρουν τα προς συζήτηση θέματα.

Στην περίπτωση αυτή το ΔΣ είναι υποχρεωμένο μέσα σε 40 ή 10 ημέρες κατά τα ανωτέρω στην καρναβαλική περίοδο, από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέ­σει ΓΣ χωρίς να αποκλείεται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη για συζήτηση και άλλα θέματα εκτός από αυτά που αναγράφονται στην αίτηση των ενδιαφερομέ­νων μελών. Πλην όμως κατά τη συζήτηση θα προηγείται το θέμα για το οποίο έχει συγκληθεί η Έκτακτη ΓΣ.

 1. Έκτακτη ΓΣ συγκαλείται και από την ΕΕ, μόνο στην περίπτωση που για οποιοδή­ποτε λόγο, δεν υπάρχει ΔΣ.

 2. Στην Τακτική ΓΣ γίνεται η λογοδοσία του ΔΣ, η εκλογή των μελών του νέου ΔΣ και της ΕΕ και συζητούνται μόνο τα θέματα που έχουν γραφτεί στην Ημερησία Διάτα­ξη.

 3. ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Στις συνελεύσεις της ΓΣ θα προεδρεύει κάθε φορά μετά από κλήρω­ση διαφορετικό μέλος της ΓΣ και θα βοηθείται στην τήρηση των Πρακτικών από το Γ Γραμματέα.

 4. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ: Κάθε τακτικό μέλος, που επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότη­τα για το ΔΣ ή την ΕΕ παραδίδει στο ΔΣ αίτησή του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα ψηφοφορίας και εφ’όσον είναι ταμειακά εντάξει.

 5. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: Το ΔΣ ανακηρύσσει τους υποψήφιους και καταρτί­ζει ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου σημειώνονται κατά βαθμό ή αλφαβητική σειρά οι υπο­ψήφιοι για τις προβλεπόμενες θέσεις του ΔΣ και της ΕΕ.

 6. ΕΚΛΟΓΗ: Η εκλογή των μελών του ΔΣ και τη ΕΕ γίνεται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια και με φροντίδα της 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγε­­ται, πριν από τη λήξη της ΓΣ και από αυτή δια βοής. Της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει ο κληρωθείς Πρόεδρος της ΓΣ και εφ’όσον δεν ανήκει στα μέλη που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα.

 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΟΓΕΩΝ: Κάθε εκλογέας έχει το δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι και εννέα (9) για το ΔΣ και τρεις (3) για την ΕΕ θέτοντας στα ονόματά τους σταυρό προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

 8. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες θέσεις του ΔΣ ή ΚΕ μένουν ασυμπλήρωτες, καταλαμβάνονται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επι­τυ­χίας στο γενικό πίνακα αποτελεσμάτων.

 9. ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Για την εκλογή συντάσσει πρακτικά, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της ΓΣ και την Εφορευτική Επιτροπή και παραδίδεται μαζί με τα αποτε­λέσματα στον υποψήφιο που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους.

 10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ: Οι προσκλήσεις για τις Έκτακτες ΓΣ γίνονται τηλεφωνικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται το ΔΣ να προβαίνει σε έγγραφες προσκλήσεις, οπότε υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γ Γραμματέα, αναγράφουν τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της ημερησίας διάταξης και ταχυδρομούνται στα μέλη είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ΓΣ.

 11. ΑΠΑΡΤΙΑ:

α. Στις τακτικές συνελεύσεις, η ΓΣ έχει απαρτία και αποφασίζει νόμιμα όταν παρευρίσκονται το ήμισυ συν ένα των τακτικών μελών, που είναι ταμειακά εντάξει. Αν δεν υπάρχει απαρτία, τότε η ΓΣ συγκαλείται χωρίς άλλη πρόσκλη­ση την ίδια ημέρα και ώρα της αμέσως επομένης εβδομάδας και τότε θεωρεί­ται πως έχει απαρτία όσα και αν είναι τα παρόντα μέλη, όχι όμως λιγότερα του ενός τρίτου.

β. Στις έκτακτες συνελεύσεις, η ΓΣ έχει απαρτία, όταν ευρίσκονται το ήμισυ των τακτικών μελών της συν ένα ακόμα.

16. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Οι αποφάσεις της ΓΣ απαιτούν απόλυτη πλειοψηφία των πα­ρόντων μελών. Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωμα­τείου, για να υπάρχει απαρτία, πρέπει στη ΓΣ να είναι παρόντα τα μισά τουλάχι­στον των τακτικών μελών και η απόφαση να συγκεντρώνει πλειοψηφία τουλάχι­στον των 3/4 των παρόντων. Για την εκλογή του ΔΣ και ΕΕ αρκεί η σχετική πλειο­ψηφία.

 

Άρθρο 13: ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ – ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΠΟΙΝΕΣ

1. Κανένα μέλος του σωματείου, δεν επιτρέπεται να λάβει μέρος με την ιδιότητά του αυτή, σε δημόσιες πολιτικές συγκεντρώσεις ή πολιτικά Συνέδρια. Ο Όμιλος δεν έχει καμία πολιτική χροιά και απαγορεύονται στις συναθροίσεις του, οι πολιτικές συζητήσεις.

2. Κανένα μέλος του σωματείου δεν επιτρέπεται να λάβει μέρος σε πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού είτε σαν αρχηγός είτε σαν απλό μέλος, εάν το πλήρωμα αποσκοπεί σε ίδιον οικονομικό όφελος, μέσω του παιχνιδιού ή της συμμετοχής στις καρναβαλικές εκδηλώσεις.

3. Κάθε μέλος, που αντιδρά στους σκοπούς του σωματείου ή που η συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με τα συμφέροντα του Ομίλου, έχει πειθαρχική ευθύνη και ελέγχεται πειθαρχικά.

4. Πειθαρχικό παράπτωμα, είναι η άρνηση μέλους του ΔΣ να παραδώσει στην ΕΕ τα τηρούμενα στοιχεία ή πρακτικά, που έχει συνταχθεί με γεγονότα διαφορετικά από εκείνα που ελέχθησαν ή έγιναν σε συνεδρίαση της ΓΣ ή του ΔΣ εφόσον κρίνε­ται ότι τα γεγονότα αυτά, έχουν ουσιώδη επιρροή στις υποθέσεις του Ομίλου.

5. Οι πειθαρχικές ποινές είναι: α) η επίπληξη, β) προσωρινή αποβολή για ένα έτος και γ) οριστική αποβολή.

6. Οι ποινές αποφασίζονται από το ΔΣ αφού προηγουμένως κληθεί σε απολογία το διωκόμενο μέλος, μέσα σε εύλογο χρόνο. Εάν δεν υποβληθεί απολογία, το ΔΣ αποφασίζει και χωρίς αυτήν. Η απόφαση κοινοποιείται στο διωκόμενο μέλος, άλλως είναι άκυρη.

7. Το μέλος του Ομίλου που τιμωρήθηκε, μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη ΓΣ μέσω του ΔΣ, που είναι υποχρεωμένο να εισαγάγει την προσφυγή αυτή προς συζήτηση.

 

Άρθρο 14: ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Στο Σωματείο τηρούνται τα εξής βιβλία:

 1. Μητρώο μελών

 2. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

 3. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

 4. Πρακτικών Συνεδριάσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής

 5. Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων

 6. Ταμείου (Εσόδων και Εξόδων)

 7. Τριπλότυπα μπλοκ εισπράξεων και εντολών πληρωμής

 8. Περιουσίας Ομίλου (υλικού)

 9. Ευεργετών – Δωρητών

 

Άρθρο 15: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Το Καταστατικό αυτό, μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον στη πράξη αποδειχθεί ότι αναγκαίες οι τροποποιήσεις που εισηγείται το ΔΣ στην ΓΣ.

2. Κάθε τροποποίηση αποφασίζεται από τη ΓΣ στην οποία πρέπει να είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον τακτικά μέλη του ομίλου και ένα ακόμα. Οι συζητήσεις, γίνον­ται χωριστά για κάθε τροποποιούμενο άρθρο και γίνεται φανερή ψηφοφορία με ανάταση του χεριού. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας καταχωρούνται υπο­χρεω­τικά στο βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

3. Κάθε τροποποίηση ισχύει μετά την έγκρισή της από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών και την καταχώρηση της σχετικής απόφασης στα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Πατρών.

 

Άρθρο 16

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται πλην της καταβολής του ποσού των 5.000 δραχμών για εγγραφή και σε καταβολή του ποσού των δραχμών 500 για μηνιαία συνδρομή. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αυξάνονται μετά από απόφαση της ΓΣ. Οι φίλοι πέρα της εφάπαξ εισφοράς, καταβάλλουν και 300 δραχμές μηνιαίως.

Άρθρο 17: ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΛΑΒΑΡΟ

Το σχήμα και το σχέδιο της σφραγίδας του Ομίλου θα αποφασισθεί από το προ­σωρινό ΔΣ, θα φέρει όμως υποχρεωτικά την επωνυμία του ομίλου «Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας» και το έτος ίδρυσης. Ο Όμιλος θα έχει λάβαρο που φέρει στο μέσον αυτού τον τύπο της σφραγίδας.

 

Άρθρο 18: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η διάλυση του Σωματείου δεν αποφασίζεται εφόσον παραμένουν είκοσι (20) από τα τακτικά μέλη.

Για τη διάλυση του Σωματείου, είναι απαραίτητη η παρουσία στης ΓΣ είτε στην πρώτη είτε στην επαναληπτική των 2/3 των μελών του συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Η απόφαση της διάλυση λαμβάνεται με πλειοψηφία ίση προς τα ¾ του αριθμού των παρόντων τακτικών μελών και με λεπτομέρεια θ’ αναφέρεται στον τρό­πο διάθεσης της περιουσίας του Ομίλου.

 

Άρθρο 19

Σε περίπτωση διάλυσης του Ομίλου, η περιουσία του θα περιέρχεται όπου ορίσει η ΓΣ ή το ΔΣ.

 

Άρθρο 20

Κάθε θέμα που προκύπτει και δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

Πάτρα, 15.5.1992

 

Τα Ιδρυτικά Μέλη

 

Βικτωρία Αγγελοπούλου-Βγενοπούλου

Χάρης Αναγνωστόπουλος

Κώστας Αντζουλάτος

Ελένη Αποστολοπούλου

Κώστας Βρης

Γιάννης Γεωργακάκης

Θόδωρος Δαρείος

Τηλέμαχος Κανελλόπουλος

Μαρία Κούκουρα

Κωνσταντίνος Μάγνης

Μαρία Μακρή

Θανάσης Μανθόπουλος

Μαίρη Μαυρονύχη-Στασινοπούλου

Μαριζάν Μόρφυ-Καρατζά

Αντώνης Μουστραπάν

Γιώργος Μπογδανόπουλος

Λίλα Νικολοπούλου

Ντούλη Νικολοπούλου-Δημητροπούλου

Κώστας Πανταζόπουλος

Ριάννα Παπαχρηστοπούλου-Χρυσανθοπούλου

Νίκη Πετσάλη

Στέφανος Πετσάλης

Σάκης Πεφτίκογλου

Σπύρος Πολίτης

Γεώργιος Πραπόπουλος

Παναγιώτης Ρούντος

Ξανθή Σαλονικίδου-Τσολάκη

Λουκία Σιμονοβίκη-Κορδοπάτη

Σπύρος Σινιγάλιας

Κώστας Σκαβάρας

Μπέτυ Σταματελάτου

Χαρά Σωτηροπούλου-Αντιόχου

Αλέκος Φάκαλος

Ελένη Φακάλου

Ρουμπίνη Φακάλου

Γιώργος Φαφούτης

Κώστας Χριστόπουλος

Καλλισθένης Χρυσανθόπουλος

Στάθης Χρυσικόπουλος